10,11,17,18, 24 en 25 maart It moat kinne spilet “Lûnatik”

Toanielferiening It Moat Kinne Broeksterwâld/de Falom spilet dit jier it stik; Lûnatik!

In humoristysk stik basearre op de VPRO-serie Loenatik.

Lûnatik spilet him ôf yn psychiatrysk ynrjochting Sinnestriel, wêr’t de bewenners, ferpleging en direkteur Onno jimme op humoristyske wize meinimme yn harren núvere tiid yn it tehûs.

It binne mar frjemde fûgels, se binne eins allegear…. Te Gek!

In ekstraatsje wat regisseur Sander Kalsbeek tafoegt hat is de FryslânDOK kameraploech dy’t in dokumentêre meitsje sil oer Sinnestriel. By ûngelok binne se der krekt as direkteur Onno syn geheime plannen foar it ljocht komme.

Fansels is it nijs al gau bekend by de bewenners en dy betinke in healwiis plan wat eins te gek foar wurden is. Soe it wurkje?

Toanielferiening It Moat Kinne bestiet 29 jier en bringt nei in suksesfol dramastik The Griene Mile ( 8 op foarhân útferkochte jûnen en in útferkochte Harmonie) no in humoristysk stik.

Wy wurkje dit jier foar it earst mei regisseur Sander Kalsbeek. Hy hat yn septimber in rolferdieling makke en sûnttiid repetearje wy twa jûnen yn’e wike. Moandeis mei Sander en tongersdeis mei assistentregisseur Evert Rijpma.

Der spylje 10 persoanen yn dit stik.

De dekorploech hat it yn tuskentiid hiel drok mei in dekorstik dat technysk oanstjoerd wurde kin. In ferrassend element!

Klean, rekwisieten, techniek, grime, dekor, kaartferkeap, PR giet efter de skermen ek troch.

10, 11, 17,18, 24 en 25 maart spilet “it Moat kinne” LÛNATIK…….

10,11,17 en 18 maart uitverkocht, voor de voorstelling van 24 en 25 maart nog een aantal kaarten verkrijgbaar!

Kaarten verkrijgbaar via www.itmoatkinne en in de Foyer in het doarpshûs!

 

5,6,12,13,19,20,26 en 27 febrewaris spilet It moat kinne” The Griene Mile”

wpfcc87b73_05[1]

5,6,12 ,13, 19, 20, 26 en 27  Febrewaris  spilet It Moat Kinne “THE GRIENE MILE” Yn Doarpshûs de Pipegael.

Toanielferiening It Moat Kinne út Broeksterwâld/De Falom spilet 5,6,12 13,19,2026 en 27  febrewaris it stik The Griene Mile, nei it boek The Green Mile fan Stephen King. ( wat letter ferfilme is mei yn’e haadrol Tom Hanks)   The Griene Mile spylet sich ôf yn’e finzenis, jierren 30, in stik fol drama en humor. Hoe reagearret ien dy’t ûnskuldich yn’e finzenis bedarret? Hoe gean oare finzenen hjirmei om? Bestean der nog wûnderen? In ferhael mei emoasje, passy en magie!   Kaarten te krijen fia www.itmoatkinne.nl en yn doarpshûs de Pipegael Broeksterwâld.