4 en 5 november spilet Achmeaculpa “Kredyt”

kredyt_groot1

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken: Katarsis, Kredo en Krimp

Neidat Knilles yn ‘Katarsis’  syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te…

sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke, it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen.

Kredyt komt fan it Latynske Credere en betsjut ‘leauwe of tabetrouwe’.
Skriuwer: Gerrit Breteler
Spilers: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma
Rezjy: Rients Gratema
Muzyk: Gerrit Breteler

Kaarten te ferkrijen fia info@depipegael.nl / 0511-420635 en yn de Foyer

19,00 euro per stik