De Gouden Swipe

FREED 1, SNEON 2, FREED 8 EN SNEON 9 MAART

Extra foarstellingen

Freed 15 maart, sneon 16 maart, freed 22 maart en sneon 23 maart

DE GOUDEN SWIPE

 

Douwe Ates Wallinga syn grutste dream is it winnen van de Gouden Swipe by de hynstedraverij.

Mei syn djoere leafhawwerij ferspilet er hast syn pleats en syn frou Lysbet en krijt er spul mei syn soan Ate.

Lange tiid prate heit en soan net mei elkoar, oant Douwe tajout dat Ate gelyk hat.

De beide mannen fersoene har mei elkoar.

Mar as stamhâlder Ate fereale rekket op de dochter fan de arbeider komt er op’e nij spul.

De striid tusken heit en soan wurdt by eintsjebeslút mei de hystedraverij om de Gouden Swipe útfochten.

It Moat Kinne spilet De Gouden Swipe.

 

Oanfang 20:00 Toanielferieniging

kaarten fia www.itmoatkinne.nl of keapje se yn doarpshûs de Pipegael.

Dat kin eltse tiisdei- en tongersdeijûne tusken 19.00 en 20.00 oere.

 

 

 

Geplaatst in Nieuws.