4 en 5 november spilet Achmeaculpa “Kredyt”

kredyt_groot1

Kredyt is de opfolger fan de suksesfolle kroechteaterstikken: Katarsis, Kredo en Krimp

Neidat Knilles yn ‘Katarsis’  syn dochter kwyt rekke is, giet hy de wrâld yn om te…

sykjen nei ien fan de âldste hynderrassen; de Ahalteke, it gouden hynder. Op it Amelân rint noch neiteam fan dit edele bist. Hy komt werom yn it kafee om hjir oer te fertellen.

Kredyt komt fan it Latynske Credere en betsjut ‘leauwe of tabetrouwe’.
Skriuwer: Gerrit Breteler
Spilers: Anke Bijlsma, Gerrit Haaksma
Rezjy: Rients Gratema
Muzyk: Gerrit Breteler

Kaarten te ferkrijen fia info@depipegael.nl / 0511-420635 en yn de Foyer

19,00 euro per stik

 

22 oktober playbackshow 4.0

14322526_679726592178345_7195390915725921895_n2

Na het succes van de afgelopen jaren, zijn we trots dat we dit jaar voor de 4de keer de playbackshow mogen organiseren, met een enthousiaste groep mensen.

De presentatie is compleet, de jury heeft er weer zin in en de eerste opgaves zijn binnen….

Ben jij tussen de 0 en 100 jaar en altijd al eens je idool na willen doen, dan is dit je kans.

Geef je snel op via: info@depipegael.nl of het opgaveformulier in “de skille”.

Vergeet niet te vermelden, je naam, leeftijd, telefoonnummer, emailadres en de artiest die je nadoet met het Liedje.

Succes met de voorbereidingen.

Team Playbackshow 4.0.

14 oktober Ladies Night

13892080_659042554246749_5581897931887991089_n1

Van 17:00 -22:00 uur, inspiratie opdoen, gezellig met vriendinnen een avond uit, lekker eten en drinken, kortom laat je verassen.

De eerste 50 bezoekers ontvangen tevens een leuke goed gevulde goodiebag

 

1 oktober spilet Tet Rozendal “Nachtvlinder”

2015_nachtvlinder2_logo

Sneon 1 oktober spylet Tet Rozendal alsnoch har stik Nachvlinder yn de Pipegael. Foarich jier koe de foarstelling y.f.m. siekte net troch gean, dit jier sil it wurde. In moaie gelegenheid foar in jûntsje út. Graach wolle wy jo de kâns biede foarôfgeand oan it stik in hapke te ieten, wy hawwe in spesjaal Tapas-menu gearstald, foar €32,50( inkl: foarstelling) kin jo mei in goed folde maage it smûkste teater fan Fryslân binnenstappe. Ynfo yn de treemter fan it doarpshûs en fia 0511-420635. Inkelt in kaart jild €15.00! Foarferkeap is ynmiddels los.

 

Tet Rozendal
Nachtvlinder

Eerder gingen de voorstellingen van Tet Rozendal over anderen; over Marlene Dietrich, Wonderdokters en Mata Hari. Nu is ze klaar om de sluiers van haar eigen leven af te werpen in de voorstelling Nachtvlinder.

Ze vertelt openhartig over haar belevenissen in de liefde, over angsten en het najagen van dromen. Ze fladderde rond in het nachtleven van Londen om terug te keren met een verpletterende show, bijgestaan door haar gewaardeerde vriend, componist en multi-instrumentalist Erik de Reus.

Een one-woman show vol sensuele dansen, inspirerende verhalen en intense songs. Onze eigen jonge Friese diva op haar best; kwetsbaar, krachtig en onweerstaanbaar glamorous.

Kaarten te verkrijgen via: info@depipegael.nl / 0511-420635 en in de foyer.

30 april Jimmy Costello

Jimmy-Costello_LR-207x300[1]

Yn 2016 giet Theo Smedes (bekend fan De Emigrant) solo yn de foarstelling Jimmy Costello, in ferhaal dat him ôfspilet yn Nij-Seelân yn de jierren ’50. Jimmy is in autodief dy’t syn karriêre ûnskuldich begjint mei it stellen fan molkejild, mar troch syn lettere dieden meardere kearen yn ‘e finzenis belannet én ûntsnapt. Hy wit dêrmei dagen oant wiken út de hannen fan de plysje te bliuwen en kriget dêrtroch de sympaty fan it folk, mar just troch syn heldestatus stiet him úteinlik in swiere straf te wachtsjen.

Jimmy Costello is in Frysktalige teatermonolooch dy’t oarspronklik skreaun is troch de Nij-Seelânse skriuwer Tim Balme en basearre is op wierbarde feiten. Yn dizze foarstelling nimt de betsjutting fan frijheid en it ûntflechtsjen fan ferantwurdlikens in sintraal plak yn. Hoe fier kin immen gean yn it nimmen fan frijheden en hoe reagearret it kollektyf hjirop?

Kaarten te ferkrijen fia info@depipegael.nl / 0511-420635 en yn de Foyer

15.00 euro per stik.

 

18 maart Reprize Feteranen-Freark Smink en Joop Wittermans

Feteranenlyts[1]

 

Pier21
Feteranen

Twa âlde feteranen ha altiten fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch?

De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling, dêr’t hilariteit en brekberheid, werkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje.

Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him.

Feteranen is, krekt as De Emigrant, in produksje fan Stichting Pier 21.

Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Fryslân. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog?

De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.

Bouke Oldenhof schreef de tekst, Jos Thie regisseert.

Feteranen is, net als De Emigrant, een productie van Stichting Pier 21.

5,6,12,13,19,20,26 en 27 febrewaris spilet It moat kinne” The Griene Mile”

wpfcc87b73_05[1]

5,6,12 ,13, 19, 20, 26 en 27  Febrewaris  spilet It Moat Kinne “THE GRIENE MILE” Yn Doarpshûs de Pipegael.

Toanielferiening It Moat Kinne út Broeksterwâld/De Falom spilet 5,6,12 13,19,2026 en 27  febrewaris it stik The Griene Mile, nei it boek The Green Mile fan Stephen King. ( wat letter ferfilme is mei yn’e haadrol Tom Hanks)   The Griene Mile spylet sich ôf yn’e finzenis, jierren 30, in stik fol drama en humor. Hoe reagearret ien dy’t ûnskuldich yn’e finzenis bedarret? Hoe gean oare finzenen hjirmei om? Bestean der nog wûnderen? In ferhael mei emoasje, passy en magie!   Kaarten te krijen fia www.itmoatkinne.nl en yn doarpshûs de Pipegael Broeksterwâld.

 

21 november “a tribute to the King”

a tribute to the king

21 November s’middags eerst de aankomst van Sinterklaas, met aansluitend Broekster Ketier…. en met rond de klok van 21:00 uur een spetterend optreden van DAVIS, a tribute to the King, toegang: gratis….   ERVAAR DE SOUL EN ENERGIE VAN ELVIS  PRESLEY