Agenda 2024

*Freed 5 janewaris Nijjiers Broekster ’15 fanof 20:00 oere

*Freed 19 janewaris Fotojûn mei foto’s fan áld Broeksterwâld en stamppot buffet.

*Tongersdei 8 febrewaris, de Emigrant mei Freerk Smink, Theo Smedes en Amin Ait

*1,2,8 en 9 maart: Toanielferiening ItMoatKinne spielet Fêstrûn..ynfo en kaarten www.itmoatkinne.nl

* Freed 22 maart: SWINGO, opbringst foar WorldServants, ynfo folget!

*Sneon 6 april: Aprésskifeest mei Gaatze en Alberto Diga, ffk 7.50 en oan doar 12.50

*Freed 12 april: Op besite by de bruorren Pot, Gerrit Haaksma en Melle Pieter Prins yn in humoristysk stik.

Utferkocht

*Sneon 27 april: Keningsdei, yn en om de Pipegael

12 en 13 juli: Strjittekeatsen, mei sneon nei ôfrin Live Musyk….

Freed 15 novimber: Sinterkerstbingooo mei Theun Plantinga en DJ Dan Daniëls…..

Sneon 23 novimber: Oankomst Sinterklaas mei Fanôf 16:00 oere Broekster’15…

 

Graach oant sjen yn it doarps(t)hús

foar eltsenien…!