Agenda 2023

Agenda 2023

*Sneon 18 febrewaris: Broekster’15, de aprés-ski-edysje mei DJ Alberto Diga, fanôf 16:oo oant 21:00 oere

*10, 11, 17 en 18 Maart: toanielferiening It Moat Kinne spylet: SÛKELADE…kaartferkeap fia www.itmoatkinne.nl

*Sneon 15 april: Tratoria Carriola iepent de doarren foar in hearlike Italiaanske jûn! Ynfo folget!

*Freed 21 april: De SUPERVAUTEBINGO! Mei: Theun Plantinga en DJ Dan Daniëls…€25.00, dat is ynkl. bingokaarten! Dresscode: SUPERVAUT!! Tickets te keap yn doarpshûs. Fol is Fol.

*Tongersdei 27 april: Keningsdei, yn en om de Pipegael…ynfo folget!

*Sneon 13 maaie: TheRockinStones, a tribute to the Rolling Stones…kaarten yn de ffk 12.50 euro!

*10, 15,16 en 17 juni: Broekster Keatsdagen, mei u.o. sneon 10 juni Heren Haadklasse keatsen

*Sneon 28 oktober: Pier21, de Emigrant op de nij ferteld… FrearkSmink en TheoSmedes…

*Sneon 18 novimber: The Fortunate Sons, a Tribute to CCR, kaarten yn de ffk 18.50 euro..

Graach oant sjen yn it doarps(t)hús foar eltsenien…!