Agenda 2020

WENSDEI 1 JANNEWARIS 2020: GOEIE 2020
Op en om de Brink mei it ynmiddels tradisjonele fjoerwurk! Der sil dit jier gjin brânbult op de Brink
komme, op termiin, nei de op stapel steande fernijing fan de Brink, sil dit dochs gebeurt wéze, wolle
graach de saken yn it foaren mar besletten hawwe. De organisaasje sil mei bântonnen, musyk ensa
soargje dat wy op in goeie manier it nije jier ynsette kinne. De Pipegael is los foar in drankje!

FREED 2 EN SNEON 3 JANNEWARIS
JIERLIKSE FÛGELSJOW FAN VOLLIEREFERIENIGING FÛGELNOCHT
Freed fanôf 14:00 oere en sneon fanôf 10:00 oere doaren iepen!

FREED 10 JANNEWARIS
BROEKSTERWÂLD YN BYLD EN WURD
Oanfang 16:30 oere Y.k.m. WinterWâldBuffet…,
ynkl. 2 x koffie/thee €17,50 pp. Opjaan fia info@depipegael.nl of 065422731

SNEON 1 FEBREWARIS
BROEKSTER ’15
16:00 oere yne foyer

FREED 7 FEBREWARIS
BINGO
BINGO, fanôf 12 tot 100 jier! Oanfang 20:00 oere.

SNEON 8 FEBREWARIS
KLEINTJE DOARPSFEEST mei TOP band VANGRAIL
ôftrap fan de nije show fan disse band, hjoed foar it eerst foar publyk, de nije LED-show wér se fanôf april
mei it lân yn gean…. bysúnder!
Kaarten yn de ffk. €10.00 en oan de doar €15.00

6,7,13 EN 14 MAART
DE BROEK OAN SEE
Oanfang 20:00 Toanielferieniging ItMoatKinne spylet dit jier dit skitterende stik,
kaarten fia www.itmoatkinne.nl of op tiisdei en tongersdei tusken 19 en 21 oere yn de foyer.

FREED 2 APRIL
JIERFERGADERING DOARPSBELANG
Oanfang 20:00 oere

SNEON 18 APRIL
JUBILEUM 10 JIER POPKOOR SAMAR
Mei in gastoptreden fan Johannes Rypma en The Bounty Hunters

MOANDEI 27 APRIL
KENINGSDEI
fanôf 10:00 oere – Op en om de Brink

FREED 1 MAAIE
L.A.VATION… de Amerikaanske U2 Tributeband docht tiidens harren Europeeske tournee de Broek oan….
Kaarten yn de ffk €20.00 en oan de doar €25.00 te ferkrijen yn de foyer en fia info@depipegael.nl
Seal iepen om 20.00 oere, oanfang om 20:30 oere.

FREED 12 & SNEON 13 JULI
STRJITTEKEATSEN de 30 ste edysje, belooft wat moais te wurden!
Freed 18:00 oere, op en om de brink
Sneon 10:00 oere, op en om de brink met na afloop LIVE muziek

SNEON 30 OKTOBER
THE ADELE PROJECT: SOMEONE LIKE YOU!
Nije teaterfoarstelling mei de musyk fan disse gewelche sjongeres…
sjoch op www.adeleproject.nl

FREED 27 NOVEMBER
BACK TO THE 70’s AND 80’s…
mei dj Auke (fan Qautrebras) en ABBA-tribute

SNEON 24 NOVEMBER
YNTOCHT SINTERKLAAS
14:00 oere by it haventsje, 15:00 yn’e pipegael mei oanslutend Broekster ’15

SNEON 19 DESIMBER
ROCK AROUND THE CHRISTMAS TREE
THE BOUNTY HUNTERS FEAT JOHANNES RYPMA