Agenda 2019

TIISDEI 1 JANNEWARIS 2019: GOEIE 2019

Op en om de Brink mei it ynmiddels tradisjonele fjoerwurk! Der sil dit jier gjin brânbult op de Brink
komme, op termiin, nei de op stapel steande fernijing fan de Brink, sil dit dochs gebeurt wéze, wolle
graach de saken yn it foaren mar besletten hawwe. De organisaasje sil mei bântonnen, musyk ensa
soargje dat wy op in goeie manier it nije jier ynsette kinne. De Pipegael is los foar in drankje!

 

FREED 4 EN SNEON 5 JANNEWARIS
JIERLIKSE FÛGELSJOW FAN VOLLIEREFERIENIGING FÛGELNOCHT

Freed fanôf 14:00 oere en sneon fanôf 10:00 oere doaren iepen!

 

1,2,8,9,15,16,22 EN 23 MAART
DE GOUDEN SWIPE

Oanfang 20:00 Toanielferieniging ItMoatKinne spylet dit jier dit skitterende stik,
kaarten fia www.itmoatkinne.nl

 

FREED 18 JANNEWARIS
BROEKSTERWÂLD YN BYLD EN WURD

Oanfang 17:00 oere Y.k.m. WinterWâldBuffet…,
ynkl. 2 x koffie/thee €15.00 pp. Opjaan fia info@depipegael.nl of 0654227316

 

SNEON 2 FEBRUARI
BROEKSTER ’15

16:00 oere yne foyer

 

FREED 8 FEBRUARI
BINGO

BINGO, fanôf 12 tot 100 jier! Oanfang 20:00 oere.

 

FREED 5 APRIL
JIERFERGADERING DOARPSBELANG

Oanfang 20:00 oere

 

SNEON 27 APRIL
KENINGSDEI

fanôf 10:00 oere – Op en om de Brink

 

FREED 17 MAAIE
QUEEN THE MUSIC

Seal iepen om 20.00 oere, oanfang om 20:30 oere.

 

TONGERSDEI 20, FREED 21 & SNEON 22 JUNI
BROEKSTERKEATSDAGEN

Yn gearwurking mei de Skuorreploech, de Broeksterwrotter en Keatsferieniging ‘Sla raak’

 

FREED 12 & SNEON 13 JULI
STRJITTEKEATSEN

Freed 18:00 oere, op en om de brink
Sneon 10:00 oere, op en om de brink met na afloop LIVE muziek

 

SNEON 5 OKTOBER
OKTOBERFEST 2.0

Mear ynfo folget!

 

FREED 11 OKTOBER
ABBA-TRIBUTE

kaarten te ferkrijen fia www.abba-tribute.nl of yn de foyer!

Foarferkeap: €17.50 oan de doar €22.50

Seal ypen: 20:00 oere

Oanfang: 20:30 oere

 

FREED 25 OKTOBER
KINDERBINGO

Foar de bern fan de basisskoalle, ynleg €3.00, ynkl.kaarten en ranja.we starte 19:15 oere, Pipegael los om 19:00 oere.

 

FREED 1 NOVEMBER

HELLOWEEN

Feest fan de aktiviteitenkommisje…. Oanfang 22:00 oere,

 

FREED 15 NOVEMBER

SJOERD ENSA…

Optreden yn de treemter fan de Pipegael, yn it foarprogramma Emiel fan de Hûnekop, yntree €7.50, kaartferkeap los!

 

SNEON 16 NOVEMBER

POKPKOOR SAMAR

optreden yn de grutte sael mei in ferskaat oan gastoptredens

 

SNEON 23 NOVEMBER
YNTOCHT SINTERKLAAS

14:00 oere by it haventsje, 15:00 yn’e pipegael mei oanslutend Broekster ’15

 

SNEON 14 DESIMBER

…it Iepen Broekster Volleybaltournooi, fanôf 16:00 oere.

i.c.m Broekster’15

 

SNEON 21 DESIMBER
ROCK AROUND THE CHRISTMAS TREE
THE BOUNTY HUNTERS FEAT JOHANNES RYP

Kaarten yn de ffk €10.00 oan de doar €15.00…., fan elk ferkochte kaart giet der €2.50 nei it fjoerwurk op de

Brink tiidens Goeie 2020!