28,29,30 juli, 5,6,7, 13 en 14 juli Rêdbâd yn de teatertún fan Broeksterwâld

28,29, 30 juni, 5,6,7,13 en 14 juli teatertún Broeksterwâld presintearret Rêdbâd.

Rêdbâd

Rond 700 na christus was Rêdbâd één van de beroemdste Friese koningen. Hij wordt in kronieken en heiligenlevens genoemd als koning of hertog van Friesland en staat bekend als een heidense vorst die het christendom vijandig gezind was. Rêdbâd wordt gezien als een machtige heerser. Hij raakte herhaaldelijk in conflict met het Frankische Rijk en moest genoegen nemen met een ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige buur. Koning Rêdbâd streed voor de vrijheid van de Friezen.
—————-

Boek van Willem Schoorstra: Rêdbâd / Kronyk fan in kening

Schrijver Willem Schoorstra heeft een boek geschreven over de tijd van Rêdbâd.

Review:

“Wa’t trochlêst rekket fansels yn de besnijing fan Schoorstra syn betûfte skriuwerskip: it is him slagge in yndruk te jaan fan de wrâld fan trettjin ieuwen lyn.”

—————–
Theaterstuk

Geïnspireerd door het verhaal en de geschiedenis heeft Tiffany i.s.m. Willem een theaterstuk geschreven van het boek. De schrijver introduceert het stuk als volgt:

Rêdbâd is een openluchtspel over de laatste heidense koning van Noordwest-Europa. Het verhaal is dus niet alleen belangrijk voor (en in) de Friese geschiedenis, maar ook voor die van Europa.

Het openluchtspel Rêdbâd maakt duidelijk dat de mens en zijn wereld door de eeuwen heen onveranderlijk zijn: economie, religie, imperialisme en repressie bepalen voortdurend het verloop van de gebeurtenissen. Dat gegeven maakt het stuk bijzonder actueel, ook al speelt het zich af in de vroege middeleeuwen. Tegelijkertijd zijn die middeleeuwen prominent aanwezig: het publiek zal zich al snel in mysteriën ondergedompeld zien…
—————-

Rêdbâd is in stik oer de lêste heidenske kening fan Noardwest-Europa. It ferhaal is om dy reden net allinne belangryk foar (en yn) de Fryske skiednis, mar ek foar dy fan Europa. Rêdbâd -it iepenloftspul lit sjen dat de wrâld en de minske troch de iuwen hinne net feroarje: ekonomy, religy, imperialisme en respresje slaan ivich en altyd foar master op. Dat gegeven makket it stik tige aktueel, ek al spilet it him yn de iere midsiuwen ôf. Tagelyk wurde dy midsiuwen fansels net fergetten. It publyk sil fandatoangeande gâns mysterieuze saken belibje…

—————–

Rêdbâd zal het eerste theaterstuk zijn dat opgevoerd wordt in de nieuwe Teatertún te Broeksterwâld. Door de omvang van deze theatertuin kan het stuk groots opgezet worden. Tijdens de voorstelling wordt gebruik gemaakt van verschillende boten, echte paarden, vuur, rook, muziek, acteurs en vele figuranten.

, Stichting Teatertún Broeksterwâld – Team Rêdbâd

Kaarten te ferkrijen fia www.redbadbroeksterwald.nl en yn de foyer fan it Doarpshûs.

Geplaatst in Nieuws.