25 april 2015 Feteranen-Freark Smink en Joop Wittermans

Feteranenlyts[1]

Pier21
Feteranen

Twa âlde feteranen ha altiten fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch?

De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling, dêr’t hilariteit en brekberheid, werkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje.

Bouke Oldenhof skreau de tekst, Jos Thie naam de regy op him.

Feteranen is, krekt as De Emigrant, in produksje fan Stichting Pier 21.

Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Fryslân. Tegen wie of wat die ook maar bedreigde. En als het moet, doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog?

De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen.

Bouke Oldenhof schreef de tekst, Jos Thie regisseert.

Feteranen is, net als De Emigrant, een productie van Stichting Pier 21.

 

 

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , .